Pomoc socjalna

Celem działania pomocy społecznej (zgodnie z ustawą o pomocy społecznej) jest umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężenia trudnych sytuacji życiowych, których same nie są w stanie pokonać, a także zapobieganie powstawaniu tych sytuacji.

Do Centrum Pomocy Wzajemnej mogą zgłaszać się o pomoc wszystkie osoby, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej z powodu: ubóstwa, sieroctwa, bezdomności, bezrobocia, niepełnosprawności, bezradności w sprawach opiekuńczo-wychowawczych, osoby opuszczające zakłady karne, uchodźcy, ofiary zdarzeń losowych i sytuacji kryzysowych, klęsk żywiołowych lub ekologicznych, a także osoby uzależnione od alkoholu i narkotyków oraz ofiary przemocy domowej.

Bezpośrednią pomocą rodzinom i osobom potrzebującym zajmuje się pracownik socjalny, który w ramach swoich kompetencji i zadań:

- informuje o możliwościach uzyskania pomocy w środowisku lokalnym;
- wskazuje możliwości otrzymania schronienia np. w schroniskach, hostelach, ośrodkach;
- pomaga w załatwianiu spraw urzędowych i innych ważnych spraw bytowych;
- udziela szeroko rozumianego poradnictwa, np. prawnego, psychologicznego lub wskazuje miejsca gdzie można uzyskać taką pomoc;
- udziela informacji o przysługujących świadczeniach i formach pomocy.

podpis

Centrum Pomocy Wzajemnej


Usługi nieodpłatne – statutowe

Oferta usług gospodarczych

Pomoc socjalna w Centrum Pomocy Wzajemnej

ul. Targowa 82
03-448 Warszawa
(+48 22) 619 85 01
e-mail: a.kupczyk@otwartedrzwi.pl